Algemene Voorwaarden

Artikel 1
1.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.
1.2  De factuur wordt altijd verstuurd via e-mail.
1.3 Wordt de betalingstermijn langdurig overschreden, dan wordt vanaf dag 31 (na datum factuur) altijd een bedrag van 10 euro aangerekend per dag dat de betaling bijkomend achterblijft.
1.4 Mocht het nodig zijn om advocaten of andere experts in te schakelen teneinde de betaling te bekomen, dan zullen alle gemaakte kosten integraal aan de klant worden doorgerekend.
1.5 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 2
Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden.

Artikel 3
Indien de klant tijdens een cursus/workshop of coachtraject beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de cursus/workshop of het coachtraject verschuldigd. Dit is ook van kracht indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.

Artikel 4
De inschrijving/bestelling per e-mail/whatsapp/messenger geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.

Artikel 5
5.1 Cursus: Bij een annulering tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
5.2 Workshop: Bij een annulering tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
5.3 Coaching: Annuleert de klant een coachsessie minder dan 24 uur op voorhand, dan wordt deze gerekend als sessie en dient deze betaald te worden.
5.4 Online Programma: Het bestelde programma wordt verstuurd na betaling.
5.5 Producten: De bestelde producten worden verstuurd na betaling.

Artikel 6
Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus/workshop, coachsessie of online programma.

Artikel 7
Bij onvoldoende deelnemers voor een cursus/workshop of wegens ziekte/familiare omstandigheden/overmacht kan FEEL GOOD 24/7! / Angelina Jochems besluiten de cursus/workshop/coachsessie/online programma te verplaatsen naar een andere datum of in zijn geheel te annuleren .

Artikel 8
8.1 Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant FEEL GOOD 24/7! / Angelina Jochems uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) voor om deze cursus/workshop/persoonlijke coaching/online programma te mogen volgen.
8.2 Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
8.3 FEEL GOOD 24/7! / Angelina Jochems heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een cursus/workshop/persoonlijke coaching/online programma te weigeren.

Artikel 9
De aansprakelijkheid van FEEL GOOD 24/7! / Angelina Jochems is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

Artikel 10
10.1 De cursussen/workshops/persoonlijke coaching/online programma’s gegeven door FEEL GOOD 24/7! / Angelina Jochems zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp.
10.2 Alle cursussen, workshops, coachtrajecten en online programma’s zijn bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen.
10.3 Coaching is niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.
10.4 FEEL GOOD 24/7! / Angelina Jochems is gecertificeerd Heal Your Life Teacher©, gecertificeerd Heal Your Life Coach© en gecertificeerd NLP Practitioner. De klant wordt steeds door haar persoonlijk begeleid.

Artikel 11
11.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Breda bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
11.2 Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing op activiteiten van FEEL GOOD 24/7! / Angelina Jochems.